Haddock, HaddocK (cont.)
James b. __/__/1851, d. __/__/1923
James b. 11/__/1852
James b. c __/__/1857
James b. __/__/1862, d. 05/09/1942
James b. 11/17/1878, d. 05/07/1898
James b. __/__/1883, d. __/__/1950
James b. __/__/1885
James b. __/__/1888
James b. __/__/1897, d. __/__/1897
James b. c __/__/1908, d. __/__/1971
James b. 06/11/1917, d. __/__/1928
James b. 08/24/1917, d. 06/27/1918
James "Duke" b. 06/09/1814, d. 03/06/1891
James A b. c __/__/1842, d. 09/30/1864
James A b. __/__/1859
James A b. 07/__/1861, d. 03/12/1917
James A b. 11/__/1886
James A b. __/__/1938, d. 10/29/2006
James Albert b. 08/21/1848, d. 02/21/1918
James Albert b. 03/09/1885, d. 08/11/1958
James Albert "Jesse" b. 10/09/1915, d. 11/08/1971
James Alexander b. 10/29/1842, d. c __/__/1900
James Allen b. 09/07/1924, d. 09/09/1924
James Allen "Sonny" b. 11/05/1939, d. 05/18/1964
James Alva b. 10/23/1889, d. 12/30/1937
Haddock, HaddocK (cont.)
James Alvin b. 01/16/1879, d. 04/13/1965
James Alvin b. 03/27/1908, d. 10/21/1952
James Andrew b. 07/15/1888, d. 11/01/1978
James Anthony b. 05/08/1917, d. 05/11/1995
James Archibald b. 04/06/1830, d. 12/28/1903
James Armen "Jack" b. 07/02/1899, d. __/__/1942
James Arthur b. 03/30/1904, d. 10/24/1907
James Arthur b. 12/18/1907, d. 03/01/1993
James Arvil b. 02/21/1902, d. 10/11/1953
James Augustus "Pap" b. 11/04/1909, d. 07/23/1962
James B b. c __/__/1841, d. __/__/1863
James Bert b. 02/27/1927, d. 05/14/2009
James Boyd b. 04/25/1873, d. 05/16/1936
James Bruce b. 08/08/1929, d. 06/04/2000
James Buchanan b. 11/__/1858, d. 08/28/1930
James Burton b. 09/09/1886, d. 08/25/1961
James C b. __/__/1805
James Carleton b. 06/13/1935, d. 03/31/2011
James Carroll b. 05/17/1891, d. 02/14/1914
James Cecil b. 11/30/1933, d. 12/19/2008
James Clinton b. 02/18/1844, d. 07/03/1863
James Clyde b. __/__/1914, d. __/__/1914
James Clyde b. 07/07/1914, d. 11/18/1914
James Clyde b. 10/06/1935, d. 07/11/2012
James Col. b. __/__/1651, d. 05/02/1731
Haddock, HaddocK (cont.)
James Columbus b. 09/01/1882, d. 08/07/1978
James Cook b. __/__/1842, d. 11/05/1845
James Cornelius b. 03/04/1930, d. 10/03/1991
James Cullen b. __/__/1849, d. c __/__/1889
James Dale b. 06/19/1951, d. 10/17/1999
James Dorian b. 07/18/1955, d. 06/30/2012
James Douglas b. 09/25/1947, d. 07/02/2003
James E b. 02/02/1795, d. 07/13/1876
James E b. 03/20/1855, d. 07/31/1941
James E b. 10/11/1879, d. 02/14/1884
James E b. __/__/1903
James Earl b. 01/24/1914, d. 07/14/1994
James Earl b. 10/29/1935, d. 07/22/1998
James Ebenzer Heydon b. __/__/1829, d. 06/17/1892
James Edward b. 11/11/1907, d. 01/01/1951
James Edward b. 10/31/1920, d. 11/11/1989
James Edward b. 02/01/1951, d. 03/22/2009
James Edwood b. 01/26/1922, d. 04/09/2000
James Ennis b. 11/16/1893, d. 02/01/1962
James Ennis Jr b. 07/27/1916, d. 02/24/2002
James F b. 11/18/1846, d. 06/27/1907
James Findley b. 06/02/1875, d. 03/24/1931
James Foster b. 01/13/1933, d. 09/03/2010
James Francis "Frank" b. 12/23/1881, d. 10/09/1946
James Frederick b. 06/20/1918, d. 12/03/1921
Haddock, HaddocK (cont.)
James Glenwood b. 09/27/1918, d. 07/04/1982
James Grady b. 06/06/1919, d. 05/28/1971
James H b. __/__/1806, d. 10/15/1858
James H b. __/__/1864, d. __/__/1929
James H b. __/__/1868, d. __/__/1943
James H b. 01/01/1891, d. 05/31/1961
James Harrison b. 09/08/1886, d. 04/12/1952
James Harvey "Harvey" b. 04/20/1899, d. 01/22/1972
James Henry b. 02/26/1854, d. 04/16/1871
James Henry b. __/__/1867, d. __/__/1940
James Henry b. 01/30/1883, d. 10/19/1965
James Henry b. 03/23/1899, d. 02/23/1971
James Henry "Henry" b. 04/23/1874, d. __/__/1934
James Holmes b. 07/20/1892, d. 09/08/1977
James Holmes Jr b. 04/28/1918, d. 04/15/2001
James Horace b. 03/29/1835, d. c __/__/1851
James Hornby b. __/__/1855, d. 04/10/1908
James Howard b. 06/08/1915, d. 01/04/1980
James Howard b. 01/14/1925, d. 01/26/1926
James Jamieson b. 07/21/1893, d. 04/18/1970
James Jamieson Jr b. 02/__/1917, d. 01/__/1951
James Joseph b. 11/__/1926, d. 11/__/1926
James Jr b. c __/__/1729
James Jr b. 05/05/1754, d. 09/__/1838
James Jr b. 03/20/1798, d. 11/16/1863
Haddock, HaddocK (cont.)
James Jr b. 07/17/1808, d. 12/__/1891
James Jr b. 01/27/1811, d. __/__/1885
James Knox Poke "Pokey" b. c __/__/1904, d. __/__/1984
James Lafayette b. 05/23/1905, d. 06/03/1982
James Larry b. 04/12/1957, d. 04/07/1995
James Laurel III b. 02/10/1938, d. 12/14/1989
James Laurel Jr Md b. 05/03/1906, d. 02/19/1987
James Laurel Rev b. 08/16/1862, d. 10/11/1943
James Lee b. 03/20/1955, d. 11/30/1956
James Lee Sr b. 08/18/1903, d. 03/02/1975
James Leo b. 07/09/1914, d. 01/28/1987
James Leon b. 09/18/1920, d. 09/09/2002
James Lester b. 05/12/1920, d. 12/22/1948
James Levin
James Lewis III b. 12/26/1850, d. 08/__/1934
James Lt. Of Malone d. 12/15/1657
James Luther b. 09/08/1879, d. 04/17/1961
James Luther "Rowdy" b. 09/30/1908, d. 06/15/1974
James Luther Jr b. 02/13/1919, d. 07/19/1997
James Luther Rev b. 01/25/1891, d. 05/20/1982
James M
James M b. 08/07/1826, d. 01/03/1904
James Malcohm b. 05/08/1892, d. 05/04/1974
James Marshall b. 09/01/1865, d. 04/05/1924
James Marshall b. 07/07/1961, d. 04/02/2004
Haddock, HaddocK (cont.)
James Martin b. 02/09/1886, d. 09/__/1973
James Maurice b. 03/14/1880, d. 04/22/1971
James Mitchel b. 03/__/1892, d. __/__/1912
James Monroe b. 05/12/1844, d. __/__/1863
James Montgomery b. 04/11/1824, d. 10/01/1897
James Montgomery Jr b. 06/19/1863, d. 06/19/1929
James Morgan b. 02/21/1921, d. 09/24/1993
James N Jr b. c __/__/1814, d. __/__/1865
James Nathan b. 09/03/1896, d. 06/__/1967
James Nelson Dr b. 01/29/1920, d. 07/12/1999
James Nesbit "Slim" b. 05/30/1834, d. 07/01/1911
James Oliver b. 01/18/1923, d. 07/10/1992
James Oscar b. 11/18/1870, d. 07/04/1932
James Oscar Rev b. 04/05/1933, d. 12/22/2009
James Otis b. 03/27/1917, d. 01/19/1972
James Perry b. 04/14/1898, d. 05/06/1919
James Perry b. 03/30/1917, d. 05/19/1977
James Philip b. 07/01/1869, d. 03/17/1950
James R b. 01/11/1852, d. 08/29/1852
James R b. c __/__/1855, d. __/__/1945
James R b. 12/22/1909, d. 02/14/1985
James Randal "Randy" b. 08/13/1962, d. 09/26/1996
James Raymond b. 04/17/1963, d. 02/29/1972
James Rayvon b. 01/12/1939, d. 11/17/2006
James Reddick Jr b. 01/31/1910, d. 09/27/1984
Haddock, HaddocK (cont.)
James Rev. b. __/__/1671, d. __/__/1720
James Richardson b. 01/29/1831, d. 05/17/1842
James Riley b. __/__/1830, d. c __/__/1885
James Riley b. 05/10/1924, d. 03/19/2012
James Robert b. 07/16/1863, d. 07/15/1928
James Robert b. 01/22/1948, d. 04/01/1996
James Roger b. 04/04/1944, d. 03/14/2000
James Ronald b. 03/29/1895, d. 01/19/1976
James Rouse b. c __/__/1831, d. c __/__/1870
James Rudolph b. 04/20/1865, d. 03/09/1916
James S b. 08/08/1868, d. 06/13/1901
James Sims b. 03/02/1866
James Taylor b. 07/08/1928, d. 08/22/2009
James Taylor b. 06/17/1954, d. 10/26/2006
James Thomas b. 05/15/1844, d. 11/11/1896
James Thomas b. 01/09/1877, d. 07/07/1969
James Thomas b. 09/13/1884, d. 12/26/1940
James Thomas b. 10/05/1908, d. 11/11/1995
James Thomas Francis b. 02/27/1938, d. 02/16/2012
James Thomas Jr "JT" b. 10/16/1917, d. 12/17/1940
James Thompson b. 07/02/1829, d. 01/07/1885
James W b. 08/28/1785
James W b. c __/__/1816
James W b. 02/__/1860
James W b. 05/__/1872, d. 12/29/1929
Haddock, HaddocK (cont.)
James W b. __/__/1874
James W b. 05/__/1898
James Walter b. 05/__/1885, d. 11/__/1888
James Walter b. 10/06/1919, d. 12/20/1921
James Walter b. 01/11/1923, d. 04/12/2003
James Warren b. 05/05/1933, d. 07/21/1990
James Washington b. 03/28/1877, d. 09/22/1916
James Washington b. 12/04/1909, d. 03/08/1996
James Wheeler b. 02/09/1808, d. 07/13/1858
James Whitson Jr b. 09/10/1855, d. 01/26/1935
James Whitson Sr b. c __/__/1820, d. 02/11/1869
James Wilbur b. 09/18/1893, d. 09/16/1952
James William b. 10/02/1833, d. 12/18/1903
James William b. 03/24/1863, d. 08/__/1940
James William b. 01/24/1869, d. 05/07/1914
James William b. 10/26/1886, d. 12/20/1886
James William b. 02/23/1891, d. 02/20/1912
James William b. 08/01/1916, d. 01/24/2000
James William b. 02/05/1934, d. 06/11/1975
James William "Bill" b. 03/14/1901, d. 12/30/1963
James William "J W" b. __/__/1847, d. __/__/1933
Jana Lea b. 11/29/1977, d. 09/10/1981
Jane b. 03/16/1643
Jane b. c __/__/1818
Jane b. __/__/1827
Haddock, HaddocK (cont.)
Jane b. c __/__/1828
Jane b. c __/__/1830
Jane b. __/__/1831
Jane b. 02/21/1842, d. __/__/1902
Jane b. c __/__/1848
Jane b. 10/19/1859, d. 10/25/1945
Jane b. c __/__/1863
Jane b. 12/17/1964, d. 12/17/1964
Jane Catherine "Cathy" b. 11/24/1848, d. 09/10/1930
Jane Elizabeth b. 12/10/1857, d. 04/08/1939
Jane Hill "Jennie" b. 11/16/1871, d. 11/21/1944
Janett Kay b. 06/03/1948, d. 06/03/1948
Janette Bertha b. 02/28/1929, d. 02/25/1991
Jaqueline "Jackie" b. 07/04/1936, d. 03/20/2002
Jason Cinto "J.C." b. 12/12/1903, d. 03/15/1964
Jason Richard b. 10/08/1921, d. 08/23/1970
Jason Riley b. 11/12/1869
Jason Rudolf b. 10/28/1935, d. 05/21/1998
Jasper C D "Chappie" b. 01/__/1866, d. 08/10/1917
Jasper Jackson "Jack" b. 07/30/1921, d. 01/31/2003
Jasper Lee b. 05/10/1909, d. 10/23/1984
Jasper Leniod b. 07/25/1944, d. 07/26/1944
Jasper Rolling b. 02/06/1886, d. 06/19/1973
Jay D "Sonny" b. 11/05/1909, d. 03/16/1990
Jay Gold b. 08/23/1910, d. 01/08/1961
Haddock, HaddocK (cont.)
Jay Lamar Dr b. 12/19/1903, d. 06/01/1991
Jay Larry b. 09/26/1936, d. 09/30/1974
Jean b. 09/04/1890, d. 04/20/1929
Jean b. 02/__/1915, d. __/__/1927
Jean Louise b. __/__/1925, d. 06/15/2002
Jeane b. 11/03/1650
Jeanie E b. 12/02/1875, d. 12/__/1876
Jeanne b. c __/__/1925, d. c __/__/1955
Jeannette b. 08/02/1929, d. 08/15/2010
Jeanni Marie b. 11/21/1961, d. 07/11/2007
Jeannie b. 07/17/1888, d. 04/01/1973
Jeff
Jeff b. c __/__/1864
Jefferson Davis b. 07/14/1861, d. 08/24/1951
Jeffery Hilton b. 08/30/1963
Jeffrey Lee b. 02/26/1973
Jeffrey Paul b. 12/02/1981, d. 10/15/2011
Jenaro b. __/__/1886, d. __/__/1957
Jenaro Md b. 01/23/1923, d. 08/24/1974
Jenette b. 02/05/1924
Jennie b. 06/09/1861, d. 03/05/1937
Jennie b. c __/__/1877
Jennie b. 04/01/1894
Jennie B b. 04/07/1867, d. 04/15/1924
Jennie E b. 12/02/1875, d. 03/__/1876
Haddock, HaddocK (cont.)
Jennie E b. 10/22/1885, d. 02/28/1960
Jennie H b. 06/10/1882, d. 12/07/1940
Jennifer Ann "Jenny" b. 07/19/1961, d. 01/21/2013
Jennifer Lynn b. 01/24/1975, d. 10/08/2013
Jennings Bryan b. 05/27/1897, d. 02/08/1988
Jennings Sherman b. 08/04/1899, d. 08/07/1955
Jerome Arthur "Jerry" b. 09/30/1940
Jerry Doyle b. 11/16/1945, d. 02/03/1983
Jerry Doyle "Pete" b. 07/19/1930, d. 02/07/1983
Jerry Lynn b. 09/27/1942, d. 12/09/2011
Jerry Neil b. 07/30/1938, d. 02/17/1983
Jerry Willis b. 07/30/1899, d. 10/09/1978
Jesse b. c __/__/1821, d. 02/25/1857
Jesse b. __/__/1846, d. __/__/1920
Jesse b. __/__/1870, d. __/__/1900
Jesse b. __/__/1883, d. __/__/1929
Jesse b. 01/09/1909, d. 12/23/1989
Jesse b. __/__/1928
Jesse Baker b. 06/21/1883, d. 10/24/1969
Jesse Barbry b. 08/21/1866, d. 12/15/1944
Jesse Bethel b. 04/11/1892, d. 01/21/1961
Jesse Bruce b. 09/02/1909, d. 06/20/1983
Jesse Casper b. 02/26/1910, d. 08/09/1916
Jesse David b. 08/03/1918, d. 11/02/1968
Jesse David "J D" b. 06/25/1923, d. 07/31/1984
Haddock, HaddocK (cont.)
Jesse Enos b. 12/09/1899, d. 11/11/1969
Jesse G b. 02/24/1910, d. 03/02/1910
Jesse G b. 07/07/1912, d. 03/27/1924
Jesse H b. 01/05/1843, d. 06/10/1940
Jesse H b. 11/25/1874, d. 10/20/1938
Jesse Houston b. 02/05/1871, d. 04/03/1956
Jesse J b. 03/08/1853, d. 05/18/1925
Jesse James b. 05/05/1891, d. 12/04/1977
Jesse Lee b. 08/01/1906, d. 12/26/1994
Jesse Lee b. 12/21/1916, d. 06/14/1944
Jesse Lee b. 05/15/1924, d. 03/10/1995
Jesse Leon b. 07/23/1930, d. 04/15/2010
Jesse Lever b. 11/19/1902, d. 11/11/1974
Jesse Newton b. 03/10/1880, d. 01/03/1968
Jesse Scott b. 02/08/1978, d. 02/15/2013
Jesse Warren b. 01/26/1900, d. 11/26/1964
Jessie b. __/__/1848, d. c __/__/1880
Jessie b. 07/__/1898
Jessie b. c __/__/1906, d. __/__/1907
Jessie Anne b. 06/20/1914, d. __/__/1917
Jessie Augustus "Gus" b. 06/02/1871, d. 08/02/1913
Jessie Christena b. 01/29/1873, d. 06/05/1881
Jessie Davis b. 08/05/1845, d. 11/04/1904
Jessie Elizabeth b. __/__/1886, d. 11/__/1888
Jessie Estelle b. 03/04/1902, d. 07/04/1983
Haddock, HaddocK (cont.)
Jessie G (2nd) b. 07/07/1911, d. 03/27/1924
Jessie Glynn b. 11/05/1909, d. __/__/1911
Jessie Herber "Casey" b. 06/29/1896, d. 07/02/1958
Jessie J b. __/__/1866
Jessie James b. 05/27/1895, d. 01/25/1979
Jessie Lee b. 08/01/1906, d. 12/26/1994
Jessie Leon b. 10/01/1912, d. 11/29/1970
Jessie Lillian b. 11/06/1901, d. 07/02/1983
Jessie M b. 12/24/1886
Jessie Maron "Bud" b. 07/28/1906
Jessie R b. 02/22/1835, d. 01/11/1908
Jessie Stovall b. __/__/1899
Jessie W b. c __/__/1831, d. b __/__/1857
Jewel E b. 07/13/1875, d. 01/12/1936
Jewel Marie b. 08/20/1905, d. 09/16/1921
Jewel Opal b. 03/11/1925, d. 06/12/1995
Jewell b. 09/03/1906, d. 11/04/1930
Jewell Henry b. 01/21/1910, d. 03/03/1979
Jimmie Charles b. 09/26/1939, d. 10/01/1941
Jimmie Johnson b. 09/11/1929, d. 08/18/1962
Jimmy Allen b. 06/06/1965, d. 11/13/1987
Jimmy Charles b. 10/23/1940, d. 01/23/2011
Jo Ann b. 11/28/1936, d. 01/31/1986
Jo-Ann b. 08/11/1950, d. 09/18/1956
Joan b. 10/21/1903, d. 11/21/1920
Haddock, HaddocK (cont.)
Joan b. __/__/1939, d. 07/04/1960
Joan Marie b. 05/28/1944, d. 02/13/1984
Joan Marylyn b. 07/31/1931, d. 08/10/1996
Joanne "Anna" b. 01/03/1863, d. 02/03/1940
Job b. c 02/26/1860, d. 03/16/1916
Joe Neil "Joey" b. 01/14/1956
Joe Thomas b. 02/10/1934, d. 05/16/1934
Joe Wayne b. 09/23/1937, d. 12/01/2007
Joe William b. 07/14/1913, d. 01/11/1978
Joe William Jr b. 02/22/1939, d. 08/08/1959
Joel "Tact" b. 04/__/1850, d. c __/__/1851
Joel Christopher 'Crest' b. 03/12/1872, d. 05/11/1957
Joel Curtis b. 09/23/1904, d. 02/18/1973
Joel Hayden b. 04/21/1851, d. 08/13/1916
Joenita Ohavene b. 07/26/1940, d. 10/01/1984
John
John d. 05/24/1725
John b. c __/__/1453, d. __/__/1483
John b. c __/__/1530
John b. 10/21/1629
John b. 03/30/1653, d. __/__/1728
John b. 07/17/1720
John b. 09/15/1728
John b. __/__/1756
John b. __/__/1761, d. __/__/1845
Haddock, HaddocK (cont.)
John b. __/__/1772, d. 09/23/1832
John b. 12/31/1775, d. b __/__/1837
John b. 02/05/1777, d. 09/30/1818
John b. 04/03/1783
John b. 09/16/1789, d. 05/03/1856
John b. c __/__/1790, d. 11/17/1850
John b. c __/__/1790
John b. c __/__/1793, d. c __/__/1819
John b. __/__/1796
John b. __/__/1798, d. __/__/1858
John b. 12/23/1798, d. 05/03/1869
John b. __/__/1804
John b. 03/18/1804, d. 10/28/1805
John b. 06/04/1804, d. 01/09/1805
John b. c __/__/1807
John b. 05/10/1807
John b. 07/02/1809, d. 03/__/1885
John b. c __/__/1810, d. 02/01/1858
John b. 08/07/1814, d. a __/__/1881
John b. 08/30/1818, d. b __/__/1881
John b. c __/__/1820
John b. c __/__/1824
John b. 04/18/1824
John b. 12/30/1827, d. c __/__/1830
John b. 03/09/1832, d. 10/09/1892
Haddock, HaddocK (cont.)
John b. c __/__/1833, d. c __/__/1900
John b. 09/15/1833, d. 08/19/1888
John b. __/__/1837, d. __/__/1892
John b. 01/11/1837, d. 05/14/1921
John b. __/__/1841, d. 11/30/1903
John b. 05/28/1841, d. 09/16/1899
John b. 10/10/1842, d. 05/30/1919
John b. 05/28/1843, d. 12/__/1886
John b. c __/__/1845, d. b __/__/1850
John b. c __/__/1845
John b. __/__/1847, d. b __/__/1860
John b. 03/31/1847
John b. 11/11/1848, d. __/__/1894
John b. c __/__/1850
John b. 05/27/1862, d. 04/25/1916
John b. c __/__/1865
John b. c __/__/1868, d. 04/__/1938
John b. __/__/1869
John b. c __/__/1874, d. a __/__/1925
John b. __/__/1875, d. __/__/1935
John b. __/__/1877
John b. 05/29/1888, d. 07/11/1972
John b. __/__/1889
John b. 07/06/1893, d. 07/06/1893
John b. 11/23/1895, d. 08/__/1897